Fagbeskrivelser

Undervisningen på LTC

Fagbeskrivelser for Basis- og Overbygningsforløb – LTC – 2016-17 (med forbehold for justeringer og ændringer)

I LTC-mappen er der flere detaljer om Basis-opholdet. Herunder er en kort beskrivelse af de fag der bliver undervist i.

Ledertræning – I&I

Basis og Overbygning
Formålet med faget er at give en grundlæggende forståelse af kristent lederskab. Med udgangspunkt i Jesus som eksempel vil vi arbejde med forskellige ledelsesredskaber, som både fokuserer på selvledelse og ledelse af andre. Ledertræning vil også tage udgangspunkt i de enkelte elever og de evner og nådegaver, de har. Faget vil indeholde både teori og praksis og skabe grobund for den enkeltes udvikling som leder.

Teamsamarbejde og Konflikthåndtering

Basis
Formålet med faget er at uddanne og udruste til teamsamarbejde. Teamsamarbejde er en af grundpillerne på LTC, og meget af tiden undenfor undervisningslokalet foregår i teams. Faget vil give redskaber til teamsamarbejde og give mulighed for at afprøve nogle af disse i et trygt rum. Der vil være en konkret fokusering på konflikthåndtering i et teamsamarbejde, for at vi så godt som muligt udruster til et stærkt og sundt teamsamarbejde.

Bibelundervisning – centrale skrifter i NT og GT I

Basis og Overbygning
I dette omfangsrige fag er Bibelen helt i fokus. Vi skal nærlæse centrale skrifter, og vi vil udforske det bibelske univers. Vi ser på de store bibelske sammenhænge samtidig med, at vi dykker ned i de vigtigste tekster, kernebegreber og bibelske sandheder.

På Basis arbejder vi primært med: Grundlæggende bibelkundskab; gennemgang af et eller flere NT-breve i sin/deres helhed; udvalgte dele fra de fire evangelier og Apostlenes Gerninger; gennemgang af et GT-skrift.

På Overbygningen arbejder vi primært med: Læsning af forskellige skrifter; nogle oversigtsmæssigt, andre i dybden.

Troslære/dogmatik I &II

Basis og Overbygning
I troslære arbejder vi med den kristne tros kerneindhold. Vi tager udgangspunkt i Bibelen, Trosbekendelsen og vores evangelisk-lutherske arv. I faget vil vi være i dialog med tidens teologiske strømninger og med andre kristne kirkers forståelsesrammer. Vi ser også på Bibelens etiske fundering og bibelske etik.

På Basis ser vi på de grundlæggende områder i den kristne tro og den kristne etik.

På Overbygningen har vi tid til at grave dybere i vigtige teologiske problemstillinger og temaer. Vi ser bl.a. på andre kristne trosretninger og deres trosfundamenter.

Livshistorie

Basis og Overbygning

I faget Livshistorie vil vi sætte fokus på vores egen historie og dens betydning for mødet med Gud og andre mennesker. Vi vil forsøge at blive klogere på de spørgsmål, der rumsterer i menneskets indre. Vi skal udforske vores billeder af os selv og af Gud, og vi skal arbejde med emner som relationer, roller, tilgivelse, sorg og selvværd.

Sjælesorg

Basis og Overbygning
I faget Sjælesorg skal vi arbejde med, hvad sjælesorg er, og hvordan vi kan være til stede for andre og udøve sjælesorg gennem samtale, forbøn og omsorg.

Evangelisation

Basis
Formålet med faget et at motivere og udruste til evangelisation. Vi vil sætte fokus på Jesu syn på mennesket og bruge dette som et vigtigt udgangspunkt for vores møde med mennesker. Vi skal arbejd emed vores vidnesbyrd: Hvad er det, der er vigtigt for mig, hvad må mennesker omkring mig ikke gå glip af? Og vi skal arbejde med, hvordan vi kan dele vores vidnesbyrd og vores tro med andre. I dette fag vil du blive opmuntret til at være dig selv i evangelisationssituationen og samtidig blive udfordret til at turde prøve nyt.

Apologetik

Basis og Overbygning
Formålet med faget er dels at møde dine egne tvivlsspørgsmål, og dels at udruste dig til at møde mange af de udfordrerne videnskabelige, moralske og etiske spørgsmål, som du får fra mennesker omkring dig, og som du måske vil blive stillet ude på skolerne i løbet af dine praktikophold. Til at varetage en del af den undervisning indbyder vi forskellige kompetente undervisere udefra.

Kommunikation og formidling

Basis og Overbygning
Komminukation og formidling er et praktisk fag, der giver redskaber til, hvordan vi kan blive bedre til at kommunikere og formidle et budskab i overensstemmelse med vores egen personlighed. Vi skal lære vores krop, vores bevægelser og vores stemme at kende ud fra en kommunikationsvinkel. Faget sætter fokus på, hvad vi formidler, hvordan vi gør det, og hvad vi hver især er udrustet med og rummer af potentiale. Faget vil konkret lægge op til LTC-forløbets kommunikationsopgaver blandt andet med hjælp til udformning af oplæg til religionstimer.

Samtidsanalyse

Overbygning
Formålet med faget er at give dig en begyndende bevidsthed om, hvordan forskellige nutidige strømninger har indflydelse på vores opfattelse af Gud, os selv og resten af skaberværket samt vores måde at agere på. I dette fag vil vi analysere at par af disse strømninger og tale om, hvordan vi påvirkes og påvirker disse tendenser som kristne og samtidsmennesker.

Teologi og filosofi

Overbygning

Faget tager udgangspunkt i spændingsforholdet mellem vestlig filosofi og bibelsk teologi. Vi skal dykke ned i nogle få af de største vestlige filosoffer, forsøge at forstå dele af deres tænkning, se hvordan denne tænkning har præget teologien og slutteligt forholde os til Bibelens afgrænsning overfor filosoffernes tænkning.

Tjenesteforløb

Overbygning

Tjenesteforløbet hører ind under ledertræningen på LTC. Formålet med forløbet er, at den enkelte LTC’er gennem teoretisk og praktisk fordybelse i et kirkeligt tjenestefelt bliver mere afklaret omkring og udrustet til at tage lederskab i kirkeligt arbejde efter LTC. Tjenestefeltet kan være mange forskellige ting: Forkyndelse, teologisk fordybelse i et afgrænset emne, lovsangsledelse, evangelisation, lave en hjemmeside med kristent indhold, forbønstjeneste og meget andet. Indenfor det valgte felt læses litteratur, og LTC’eren undersøger den praktiske side ved tjenesten.

Spiritualitet og Gudserfaring

Basis og Overbygning

I dette forløb lader vi Bibelen vejlede os gennem åndelige erfaringer, og vi øver os i at sætte ord på egne erfaringer. Forløbet har både en teoretisk og praktisk side. Der er både faglige inputs og meget åndelig praksis. Praksissen består bl.a. af bønnevandringer, retræter, faste, vidnesbyrd, bibellæsning i fællesskab, troshistorier m.m. Vi oplever en stor efterspørgsel ift. sund vejledning i troens erfaringsdimension. Derfor dette forløb!